Skoči na vsebino

Projekt Spodbujanje skupnega življenja v Dolini Soče

Projekt: Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, KOBARIŠKI MUZEJ d.o.o., USTANOVA ''FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU'', Občina Kanal ob Soči, DRUŠTVO OD OVCE DO IZDELKA, KARPIS, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Trajanje projekta: julij 2020–september 2021
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 56.293,29 EUR
Upravičeni stroški: 49.040,22 EUR
Zaprošena vrednost: 39.231,54 EUR
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Opis

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki.

Projekt se osredotoča na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo in promovirajo.

Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča tudi številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je še zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

Cilji

Glavni cilj projekta:

 • novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru,
 • nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo,
 • organizacija treh dogodkov,
 • nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

Aktivnosti

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov "Dolina Soče"

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

Rezultati

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

Koristi za območje

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

Evropski strukturni in investicijski skladi
LAS Dolina Soče